alter

Aktivnosti za strokovne delavce

 

Delavniška srečanja z vsebinami team buildinga,  medsebojnega povezovanja in sodelovanja, ki so pomembna za ustvarjanje zdrave in pozitivne klime v razredu.

Krepitev ključnih kompetenc šolajočih, ki so bistvena podlaga za učenje, ki podpira vse učne dejavnosti.

Kako drugače?

Učiteljem bom na voljo pri preizkušanju inovativnih učnih metod, spodbujali bomo bralno pismenost med učenci, razvijali kreativnost, inovativnost, raziskovali in gradili na kritičnem mišljenju ter poskušali doseči razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh znanja.

Učiteljem bom na voljo tudi pri načrtovanju razrednih ur, in sicer bom glede na informacije, ki sem jih pridobila s strani vseh razrednikov OŠ Žiri pripravila predloge tematik, ki jih je smotrno obravnavati v posamičnem starostnem obdobju.

Izpod katedra na plan

Pripravljala bom delavniška srečanja kako povezati razred v celoto, krepitev pripadnosti in medsebojnega povezovanje ter sodelovanja.