alter

Aktivnosti za učence

 

Z igranjem, nastopanjem, pripravljanjem, spoznavanjem, počivanjem, kuhanjem, urjenjem, pozabljanjem, spominjanjem, umovadbo in telovadbo do spoznavanja vsakodnevnih “fenomenov”,  prepoznavanje stališč in želja, kreativnega izražanja mislih in občutkov.

Individualno delo

Posvetovalni razgovor o učenju učenja

Miša bo z učenci od drugega razreda (7 let) do šestega razreda (11 let) opravila individualne pogovore o njihovem mnenju glede branja, učenja, načinih učenja, spraševala bo po konkretnih pojasnilih glede učnih navad. Glede na predvideno stopnjo kognitivnega razvoja (konkretne operacionalne stopnje) bo pri učencih osvetljevala vzročno-posledične odnose na področju njihovega odnosa do učenja in pridobivanja znanja. V pogovoru z učenci bo iskala njihova močna področja in področja za izboljšavo. Pripravila bo krajša poročila s priporočili za nadaljnji razvoj kompetence učenje učenja za vsakega izmed učencev in jim podala ustno povratno informacijo.

Z učenci od sedmega razreda (12 let) do devetega razreda (14 let) bo poleg spoznavanja in razumevanja lastnega učnega procesa spodbujala vrednotenje njihovih močnih področij in jih usmerjala k prepoznavi področij za izboljšavo (predvideva se prehajanje na formalno operacionalno stopnjo). Osredotočila se bo na njihovo učno motivacijo, učne stile in učne pristope ter pripravila krajša poročila s priporočili za nadaljnji razvoj njihovih močnih področij in področij za izboljšavo. Podala jim bo tudi ustno povratno informacijo.

Razvijanje kompetenc pri nadarjenih učencih

Miša bo glede na prepoznana močna področja in področja za izboljšavo s strani šolske psihologinje izvajala nadaljnjo individualno obravnavo nadarjenih učencev.  Želi zaobiti  ponekod škodljiv intelektualistični pogled na nadarjenost, kar se lahko kaže tudi kot učna neuspešnost prepoznanih nadarjenih učencev. Nadarjeni učenci so lahko pogosteje izpostavljeni konfliktu v zvezi s pričakovanji okolice na eni strani in zaznavanju lastnih želja. Želi ponuditi dodatno psihološko oporo pri razvoju njihovih sposobnosti in omogočiti negovanje znotrajosebne in medosebne inteligentnosti.

Popoldanske aktivnosti za učence od 7. do 9. razreda

(Po)govor – Izražanje sebe, soočanje s svetom

Cilj aktivnosti je spoznavanje in uporaba osnov argumentacije, spoznavanje in uporaba osnovnih elementov retorike, poznavanje, prepoznavanje in razvijanje kakovostnih elementov javnega nastopanja, prepoznava lastnih interesov, stališč, stereotipov in predsodkov, razvijanje kreativnih oblik izražanja lastnih vsebin in razvijanje kreativnosti pri načrtovanju in izvajanju javnih nastopov z ustrezno uporabo pametne tehnologije (pametna uporaba pametne tehonologije).
Pri ponujeni interesni dejavnosti bo Miša učencem ponudila znanja in jih podprla pri razvoju spretnosti s področja argumentacije, retorike in nastopanja. Pri učencih bo prav tako spodbujala kreativne načine predstavljanja vsebin, ki jih sami zaznavajo kot njim pomembne. V sklopu interesne dejavnosti bodo v delavniških oblikah obravnavali psiho-socialne fenomene, ki so povezani z nastopanjem. To so izvajalska anskioznost, postavljanja mej in izražanja lastnih misli. Spoznali se bodo s področji, kot so aktivno poslušanje, razumevanja in podajanje svojih stališč, prepoznavanje svojih stereotipov in predsodkov.
Učenci se bodo v sklopu interesne dejavnosti pripravljali na javni nastop, ki je lahko del formalnega izobraževanje, ni pa nujno.

Raziskovanje vsakdana

Cilj aktivnosti je spoznavanje in uporaba ene izmed izbranih metod raziskovalnega dela, ki ustreza področju učenčevega raziskovanja. Učenci OŠ Žiri so vključeni v program Gibanje znanosti mladini in potrebujejo podporo pri prepoznavi možnih področij raziskovanja, v nadalje pa jim bo Miša lahko nudi somentorstvo. Z znanjem pedagoško-psiholoških pristopov bo s svetovanjem učencem delovala kot podporni oder pri razvijanju raziskovalne kompetentnosti. Učenci bodo pri tej aktivnosti spoznavali metode raziskovanja, in sicer bodo spoznali osnovne kvalitativnih in kvantitativnih metod. Ob predstavitvi različnih šol raziskovanja bodo učenci tudi spoznali računalniška orodja, s katerimi si lahko pomagajo pri analizah pridobljenih podatkov.
Učencem, ki se zanimajo za družboslovna področja in raziskovanja znotraj ved družboslovja, bo nudila mentorstvo pri zastavljanju osebnih (individualnih ali skupinskih) projektih. Učenci bodo med šolskim letom razvijali idejo, izvedli poizvedovanje / akcijo / inštalacijo in jo do konca šolskega leta javno predstavili.

Mala šola psihologije

Učenci se bodo najprej skozi delavniška srečanja spoznali z osnovnimi področji duševnosti potem bo Miša glede na želje in potrebe udeleženih pripravljala delavnice s področij osebnosti, motivacije, čustvovanja in mišljenja. Delavnice bodo prilagojene razvojnemu obdobju učencev. Pri izvedbi delavnic se bo posluževala ustvarjalnih psihodramskih tehnik ter predstavila in omogočila izkustveno rabo sociodramskega pristopa k spoznavanju lastnega delovanja. Cilj naštetih aktivnosti je razvijanje introspekcije oziroma opazovanje in prepoznavanje lastnih psihičnih procesov. Poleg osnovnega cilja samospoznavanja in razumevanja delovanja lastnega psihičnega aparat, bo cilj aktivnosti tudi razumevanje psihičnega delovanja bližnjih / drugih. Omenjen cilj bo poskušala doseči preko psihoedukacije z osnovnih področij duševnosti in preko razlaganja različnosti med posamezniki, ki se pojavljajo znotraj področij.
V aktivnosti bo vključevala tematike povezane z motivacijo, samoaktualizacijo, reševanjem težav, doseganja ciljev, fleksibilnosti in okrepljevanje zaznanih osebnostnih moči.

Popoldanske aktivnosti za učence od 1. do 6. razreda

Igrajmo se psihologijo

Vsebine bodo prilagojene razvojni stopnji učencev in bodo podane preko psihodramske tehnike – ideja v ozadju aktivnosti je samospoznavanje in spoznavanje drugega preko igre. Aktivnost bo načrtovana tako, da bodo otroci ob pričetku aktivnosti dobili navodila za izvajanje aktivnosti v dvojicah ali trojicah, čemur bo sledil pogovor in nadaljnje skupinsko delo. Vključeni bodo elementi sociodrame. Miša bo vsebine aktivnosti bo prilagajala potrebam skupine.
Cilj aktivnosti je spodbujanje spontanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti pri učencih. Preko doživljanja spontanosti se otrokom omogoča boljše prepoznavanje lastnih interesov in želja, kar si prav tako zastavljamo kot pomemben cilj vzgojno-izobraževalnega procesa. V aktivnosti bo vključevala tematike povezane z motivacijo in samoaktualizacijo.

Tabori

I. Tabor Izzivnik – 11. 7. – 13. 7. 2017 (od 4. do 9. razreda)

II. Tabor Črkolomka – 21.8. in 22. 8. 2017 (od 1. do 3. razreda)

III. A je učenje lahkó »láhko«? – 24. 8. in 25. 8. 2017 (od 4. do 9. razreda)

AD HOC aktivnosti

Glede na aktualno dogajanje na šoli bomo s pomočjo koordinatorke Miše izpeljali kratkotrajnejše ali tudi dolgotrajnejše projekte, v katere se bodo vključili zainteresirani učenci. Učenci bodo imeli možnost “zagona” lastnih iniciativ. Koordinatorka bo ponudila podporo in oporo pri izvedbi zamišljenega.

DOGODKI:

24. 5. – OPAZOVANJE DIVJADI

Dne 24. 5. ob 19:00 bomo v sklopu projekta »Popestrimo šolo« v sodelovanju z Lovsko družino Žiri organizirali opazovanje divjadi.
PODROBNOSTI: Ob 19:00 se bomo dobili pred knjižnico v Žireh in se odpravili proti Breznici. Opazovanje bomo zaključili najkasneje ob 20:30 in se vrnili pred knjižnico najkasneje do 21:30.
POTREBŠČINE ZA USPEŠEN POTEP PO GOZDU:
– športna oblačila in obutev,
– svetilke,
– zaščita pred klopi.
KAJ ŠE POTREBUJEMO?
Interes za opazovanje živali, kar pomeni, da moramo zavestno sprejeti dejstvo, da bomo preživeli dve uri v umirjenem vzdušju, s čim manj govorjenja in čim več gledanja.
PRIJAVE
Prijave zbiramo v kabinetu “Popestrimo šolo”, ki se nahaja zraven knjižnice od srede, 17. 5. 2017 do 23. 5. 2017, vsak dan od 11:30 do 15:00.  Število udeleženih učencev bo omejeno zaradi narave aktivnosti.
Poletne aktivnosti

Pohajkovanje, kuharske in kreativne delavnice, miselne igre ter sprostitev

V sklopu projekta »Popestrimo šolo« bomo organizirali poletne aktivnosti za otroke, ki bodo potekale v dveh terminskih obdobjih. Zaradi morebitnega večjega števila zainteresiranih otrok, vas prosimo, da si izberete termin, ki vam bolj odgovarja. V kolikor boste želeli vključiti otroka še v drugi termin aktivnosti, to ustrezno označite v soglasju, ki ga bo prejel vaš otrok. Aktivnosti bodo potekale v okolici OŠ Žiri, zbirali se bomo ob 9:00 pred OŠ Žiri. Prispevek za malico in materiale znaša 10€.

Terminska obdobja:

1. 26. 6. – 30. 6. od 9:00 do 13:30
2. 17. 7. – 21.7. od 8:00 do 12:30

Prijavo na aktivnost oddajte do 23. 6. 2017 preko elektronske pošte ali preko soglasja izročenega vodji projekta.