Ne bomo iskali lažjih bremen, ojačali si bomo hrbtne mišice in razširili ramena.

V individualno delo se učenci vključijo glede na lastno presojo in z dovoljenjem staršev. V lanskem šolskem letu se je v individualno obravnavo vključilo 24 učencev.

 

Ne učite otrok s strogostjo, raje poskrbite, da se bodo na poti k znanju zabavali. Tako boste morda pri vsakem odkrili sled genialnosti na nekem posebnem področju.

Platon

O učenju učenja

Z učenci od drugega razreda (7 let) do šestega razreda (11 let) bom opravila individualne pogovore o njihovem mnenju glede branja, učenja, načinih učenja; spraševala bo po konkretnih pojasnilih glede učnih navad. Glede na predvideno stopnjo kognitivnega razvoja (konkretne operacionalne stopnje) bom pri učencih osvetljevala vzročno-posledične odnose na področju učenja in pridobivanja znanja. Pomagala jim bom prepoznavati njihova močna področja in področja za izboljšavo.
Z učenci od sedmega razreda (12 let) do devetega razreda (14 let) bom poleg spoznavanja in razumevanja lastnega učnega procesa spodbujala vrednotenje njihovih močnih področij in jih usmerjala k prepoznavi področij za izboljšavo (predvideva se prehajanje na formalno operacionalno stopnjo). Osredotočila se bom na njihovo učno motivacijo, učne stile in učne pristope ter pripravila krajša ustna poročila (po potrebi pisna) s priporočili za nadaljnji razvoj njihovih močnih področij in področij za izboljšavo. Podala jim bo tudi ustno povratno informacijo.

Razvijanje spretnosti pri nadarjenih učencih

Glede na prepoznana močna področja in področja za izboljšavo bom ponudila izvajanje nadaljnje individualne obravnave nadarjenih učencev. Želim zaobiti ponekod škodljiv intelektualistični pogled na nadarjenost, kar se lahko kaže tudi kot učna neuspešnost prepoznanih nadarjenih učencev. Nadarjeni učenci so lahko pogosteje izpostavljeni konfliktu v zvezi s pričakovanji okolice in zaznavanju lastnih želja. Želim ponuditi dodatno psihološko oporo pri razvoju njihovih sposobnosti in omogočiti negovanje znotrajosebne in medosebne inteligentnosti. Pozorna bom tudi na različne oblike šikaniranja – tako s strani manj uspešnih učencev kot na oblike šikaniranja, ki jih ustvarjajo bolj sposobni učenci.

Osebnostno, čustveno in motivacijsko področje

Učencem od 1. do 9. razreda bom ponudila možnost individualnega sodelovanja, in sicer bo sodelovanje namenjeno prepoznavanju njihovih močnih in šibkih področij. Učenci se bodo lahko odločili za odkrivanje značilnosti osebnostnega, emocionalnega in motivacijskega področja.

 

 

 

Vprašanja, predlogi

E-poštni predal je namenjen tako staršem kot učencem.