POPESTRIMO ŠOLO

V uri igre lahko izveš o človeku več, kot če se z njim pogovarjaš leto dni.

Platon

Popestrimo šolo 2017–2021 je program namenjen vnašanju vzgojno-izobraževalnih aktivnosti, ki niso del rednega izobraževalnega programa in izobraževanju strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih.

S programom si želimo na Osnovni šoli Žiri, s pomočjo Multiplikatorke Miše Bakan, magistrice psihologije, vnesti dodatne popoldanske vsebine namenjene učencem vseh razredov.

Ponujene bodo štiri vzporedne oblike poučevanja, posvetovanja in sodelovanja z učenci in strokovnimi ter vodstvenimi delavci.

POPESTRIMO ŠOLO

ŽELIMO IN GRADIMO NA:

 

 • spodbujanju bralne pismenosti,
 • dvigu jezikovnih in socialnih kompetenc,
 • kompetenc učenja učenja,
 • kritičnega mišljenja,
 • razmišljanja na višjih taksonomskih ravneh,
 • raziskovanju,
 • inovativnosti,
 • ustvarjalnosti,
 • trajnostni naravnanosti,
 • uporabi pametne tehnologije
 • spodbujanju podjetništva in podjetnosti v povezavi s karierno orientacijo.

AKTIVNOSTI ZA UČENCE

INDIVIDUALNE AKTIVNOSTI

Posvetovalni razgovor o učenju učenja

Učenci do sedmega razreda bodo imeli možnost individualnega srečanja z namenom pogovora o njihovem videnju branja in načinih učenja. V pogovoru z učenci bo iskala njihova močna področja in področja za izboljšavo.

Pri učencih od sedmega razreda do devetega razreda pa bodo poleg spoznavanja in razumevanja lastnega učnega procesa spodbujala vrednotenje njihovih močnih področij in jih usmerjala k prepoznavi področij za izboljšavo. Osredotočila se bo na njihovo učno motivacijo, učne stile in učne pristope ter pripravila priporočila za nadaljnji razvoj njihovih močnih področij in področij za izboljšavo.

Razvijanje kroskurikularnih kompetenc pri nadarjenih učencih

Z učenci, ki si prepoznani kot nadarjeni, bo izvedla individualne razgovore z namenom prepoznavanja in osvetljevanja vsebin v zvezi s pričakovanji okolice na eni strani in zaznavanju lastnih želja.

INTERESNE AKTIVNOSTI NA TEDENSKI RAVNI

(Po)govor – Izražanje sebe, soočanje s svetom (od 7. do 9. razreda)

Cilj aktivnosti je spoznavanje in uporaba osnov argumentacije, spoznavanje in uporaba osnovnih elementov retorike, prepoznava lastnih interesov, stališč, stereotipov in predsodkov, razvijanje kreativnih oblik izražanja lastnih vsebin in razvijanje kreativnosti pri načrtovanju in izvajanju javnih nastopov z ustrezno uporabo pametne tehnologije.

Raziskovanje vsakdana (od 7. do 9. razreda)

Cilj aktivnosti je spoznavanje in uporaba ene izmed izbranih metod raziskovalnega dela, ki ustreza področju učenčevega interesa raziskovanja. Učenci bodo tekom šolskega leta razvijali idejo, izvedli poizvedovanje / akcijo / inštalacijo in jo do konca šolskega leta javno predstavili.

Mala šola psihologije (od 7. do 9. razreda)

Cilj aktivnosti borazvijanje introspekcije oziroma opazovanje in prepoznavanje lastnih psihičnih procesov. Poleg osnovnega cilja samospoznavanja in razumevanja delovanja lastnega psihičnega aparat, bo cilj aktivnosti tudi razumevanje psihičnega delovanja bližnjih / drugih. Šlo bo za spoznavanje osnovnih področij duševnosti in področij različnosti med posamezniki.

Okusi kulture (od 7. do 9. razreda)

Eden od ciljev aktivnosti znotraj Okusov kulture bo razvijanje odnosa do hrane kot elementa zadovoljevanja fizioloških in varnostnih potreb ter potreb po pripadanju in estetskih užitkih. Poudarek bo tako na razumevanju povezave med pridobivanjem in potrošnjo hrane ter trajnostnim razvojem kot tudi na razvoju lastnega odnosa do hrane ter prehranjevanja.

Učenje učenja (od 7. do 9. razreda)

Tedenska aktivnost za spodbujanje samostojnega učenja.

_ _ _ _ _ _ _

Malo učenje učenja (od 1. do 6. razreda)

Tedenska aktivnost za spodbujanje bralnih in učnih strategij.

Malo raziskovanje vsakdana (od 1. do 6. razreda)

Cilj aktivnosti je spoznavanje svojega naravnega in družbenega okolja.

Igrajmo se psihologijo (od 1. do 6. razreda)

Cilj aktivnosti je spodbujanje spontanosti, ustvarjalnosti in inovativnosti pri učencih. Preko doživljanja spontanosti se otrokom omogoča boljše prepoznavanje lastnih interesov in želja, kar si prav tako zastavljamo kot pomemben cilj vzgojno-izobraževalnega procesa.

Poklic na klic (od 1. do 9. razreda)

Cilj dejavnosti bo prepoznati znanje o možnih kariernih poteh pri učencih in glede na manjkajoča področja, pripraviti predstavitve poklicev z opcijo gostovanja posameznikov, ki opravljajo ali so opravljali določen poklic.

 

 

TABORI

Tabor ob koncu šolskega leta (od 4. do 9. razreda) – tabor je predviden za konec junija ali začetek julija

Multiplikatorka bo vsebine tabora načrtovala glede na zaznana močnejša in šibkejša področja, prepoznana pri učencih z individualnimi razgovori in v dogovoru s strokovnim timom. Multiplikatorka bo aktivnosti popestrila z izkustvenim sociodramskim pristopom. Cilj tabora bo prav tako predvsem doseganje »koristnega z zabavnim«.

Učimo se učiti s Črkolomko (od 1. do 3. razreda) – tabor je predviden konec meseca avgusta

Cilj tabora je doseganje višji taksonomskih ravni razumevanja besedila, delo na odnosu do branja in prebranega, prepoznavanje moči in šibkosti na področju bralne pismenosti.

A je učenje lahkó »láhko«? (od 7. do 9. razreda) – tabor je predviden konec meseca avgusta

Cilj tabora je spoznavnje namena in cilja lastnega učenja, osvetljevanje kakovosti vztrajanja pri učenju in razširjanja strategij vztrajanja, prepoznavanju in vrednotenju lastnega upravljanja s časom in informacijami. Učenci se bodo posvetili tudi učni motivaciji, učnim pristopom in učnim stilom. S pomočjo psihodramskih tehnik bo Multiplikatorka učencem z izkustvenim učenjem približala delovanje notranje in zunanje motivacije, vpliv nivoja motiviranosti na učinkovitost učenja ter vpliv fizioloških, fizikalnih in psiholoških dejavnikov na kakovost učenja.

AD HOC projekti

Glede na aktualno dogajanje na šoli bomo s pomočjo koordinatorke Miše izpeljali kratkotrajnejše ali tudi dolgotrajnejše projekte, v katere se bodo vključili zainteresirani učenci. Učenci bodo imeli možnost “zagona” lastnih iniciativ. Koordinatorka bo ponudila podporo in oporo pri izvedbi zamišljenega.

AKTIVNOSTI ZA UČITELJE

Kako drugače?

Miša bo učiteljem na voljo pri preizkušanju inovantivnih učnih metod, s poudarkom na psihodramskih izkustvenih oblikah učenja. Tako bodo lahko učitelji nadgradili učno metodo igre vlog v celostnješo psihodramsko oziroma sociodramsko metodo, kjer je pomemben vidik tudi doseganje višjih taksonomskih ravni znanja, saj se poleg vživljanja v vloge, preizkuša tudi zamenjevanje vlog, razumevanje in doživljanje različnosti ter poročanje iz vlog.

Izpod katedra na plan

Miša bo na mesečni ravni pripravila delavniška srečanja v povezavi s pedagoško psihološkimi temami.

Sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.